Obraz przedstawia kupkę banknotów

WNIOSEK 2017

 Na podstawie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301) oraz uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sośno środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wielowicz z dnia 19 września 2016 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 • opracowanie dokumentacji (projekt techniczny) na przyłącze prądu na boisku w Szynwałdzie, inwestycja wspólna z Sołectwem Szynwałd,
 • remoncie dróg, polegającym  na:
 1. zakupieniu usługi profilowania dróg równiarką wszystkich dróg gruntowych należących do sołectwa, tam gdzie jest to wymagane:
  • na odcinku od „ul. Młyńskiej” w Szynwałdzie przy gospodarstwie p. Toczko do siedliska p. Barton (ok. 1800 m),
  • na odcinku od szosy – od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach (ok. 1500 m),
  • na odcinku od szosy – od bazy Kółka Rolniczego, przy hydroforni, do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki,
 2. zakup materiałów na utwardzenie wjazdu w kierunku bazy Kółka Rolniczego i w kierunku „starej szkoły”,
 3. opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu w kierunku „starej szkoły”,
 4. remont ok. 109 -metrowego odcinka drogi gruzobetonem w Wielowiczu (w kierunku P. Barton) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. drogi 4m (razem ok. 436 m² drogi).
 • utrzymanie terenów wiejskich (Wiejski Park Rekreacyjny, teren przy studni/żurawiu i teren parku przy „starej szkole”) - wykaszanie terenów zielonych przez osobę fizyczną oraz zakup materiałów do konserwacji, pielęgnacji placu zabaw i zieleni.

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć

Boisko w Szynwałdzie przy Domu Opieki Społecznej nie ma przyłącza prądu ani wody. W miejscu tym od wielu lat odbywa się wiele imprez, głównie meczy piłki nożnej drużyn FUKSA Wielowicz (męskich i żeńskich) na różnym szczeblach rozgrywek.

Sołectwo Szynwałd widzi potrzebę utrzymanie tego miejsca na potrzeby głównie dzieci i młodzieży nie tylko z sołectwa ale i dużej części gminy. W związku z tym Sołectwo Szynwałd na 2017 r. zaplanowało przeznaczyć ze swojego budżetu cześć środków na wykonanie dokumentacji na przyłącze prądu. Dużą pomocą byłoby dla tego Sołectwa wsparcie finansowe naszego sołectwa. Ze względu na bliskie sąsiedztwo naszych sołectw, wieloletnią owocną współpracę przy wielu wspólnych działaniach uważamy za zasadne wsparcie tej inicjatywy i przekazanie kwoty 750 zł na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na przyłącze prądu na boisku w Szynwałdzie.

W sołectwie Wielowicz corocznie remontuje się drogi gruntowe poprzez wyprofilowanie ich za pomocą równiarki oraz naprawę/utwardzanie wytypowanych odcinków dróg/zjazdów. W następnym roku, jak dotychczas przewiduje się jednokrotne profilowanie dróg sołeckich tak, gdzie będzie to konieczne.

Oprócz równania dróg przewiduje się inwestycję polegające na remontach/utwardzeniu wjazdów w kierunku bazy Kółka Rolniczego i w kierunku „starej szkoły”. Inwestycje te są planowane do wykonania przez pracowników skierowanych przez Urząd Gminy pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych. Sołectwo sfinansowałoby koszty materiałów na ten cel. Pewną część materiałów deklaruje przekazać firma KAWIKO, ze względu na korzystanie z terenu bazy Kółka Rolniczego. W przypadku wjazdu w kierunku „starej szkoły” koniecznie również będzie wykonanie projektu w ramach funduszu sołeckiego. Ponad stumetrowy odcinek drogi do „starej szkoły” został utwardzony przez mieszkańców we własnym zakresie, bez pomocy sołectwa.

Ponadto planuje się również utwardzenie gruzobetonem odcinka drogi w kierunku P. Barton. Inwestycje drogowe mają zabezpieczyć dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i siedlisk znajdujących się przy tych drogach.

Tak jak to miało miejsce w poprzednich latach na bieżąco utrzymuje się tereny zielone w sołectwie (głównie poprzez koszenie trawy) a także przez konserwacje i naprawy bieżące placu zabaw i przy studni/żurawiu. Część prac wykonywali pracownicy kierowani przez Urząd Gminy, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prac społeczno-użytecznych a także przez osoby prywatne. O porządek przy świetlicy wiejskiej dbają głównie panie z KGW. W dalszym ciągu prowadzone będą prace pielęgnacyjno-konserwacyjne.

Szacowane wydatki ogółem związane z realizacją przedsięwzięć wyniosą 14 540,00 zł i składają się z następujących pozycji:

  1. wykonanie dokumentacji na przyłącze prądu na boisku w Szynwałdzie (wspólnie z Szynwałdem)       750,00 zł
  2. usługi równania dróg         1.500,00 zł
  3. wykonanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu w kierunku „starej szkoły”         700,00 zł
  4. zakup materiałów na utwardzenie wjazdów w kierunku bazy Kółka Rolniczego i w kierunku „starej szkoły”     2 594,00 zł
  5. naprawa drogi gruzobetonem w Wielowiczu (odcinek ok. 109 mb, szer. 4m)         6 996,00 zł
  6. wykaszanie terenów zielonych przez osobę fizyczną (umowa zlecenie)         1 000,00 zł
  7. konserwacja terenów wiejskich (zakup materiałów)         1 000,00 zł

RAZEM:    14 540,00 zł

WNIOSEK o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wielowicz w 2017 r.

  Na podstawie art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 z późn. zm.) oraz uchwały z Zebrania Wiejskiego z dnia 19 września 2016r. wnoszę o zmianę przedsięwzięcia / o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

z:

 1. zakup materiałów na utwardzenie wjazdu w kier. bazy Kółka Rolniczego – pozostało          97 zł
 2. zakup farb/impregnatów do konserwacji placu zabaw – pozostało     691,30 zł
 3. opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu  kier. „starej szkoły” - pozostało          700 zł
 4. opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szynwałdzie – pozostało    750 zł

Razem:       2 238,30 zł

na:

 1. usługa założenia strony internetowej Sołectwa Wielowicz –                680 zł
 2. zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD: maszynka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem i z osprzętem oraz warnik do wody 10l) –     1 558,30 zł

Razem:       2 238,30 zł

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć.

Korzystanie z internetu stało się w ówczesnych czasach zjawiskiem powszechnym. Przez internet robimy zakupy, komunikujemy się, z internetu czerpiemy wiedzę. Mieszkańcy sołectwa Wielowicz należą do grupy społeczeństwa aktywnego. Wspólnie organizujemy spotkania, festyny, uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach, konkursach itd. Od ubiegłego roku posiadamy nasz znak promocyjny (tzw. logo), z którego mieliśmy okazję wielokrotnie już korzystać promując przy okazji nasze Sołectwo. Uważamy, że bardzo przydatnym byłoby posiadanie własnej strony internetowej, która służyłaby do przekazywania wszelkich niezbędnych informacji, do kontaktu, promocji Sołectwa i wszystkich grup z nim związanych (np. KGW, Aktywni, OSP, Fuks, Parafia itd.). Posiadanie własnej strony internetowej powinno przyczynić się do jeszcze większej integracji mieszkańców oraz większej promocji działań społeczności lokalnej.

Jak już wcześniej wspomniano mieszkańców Sołectwa charakteryzuje duża aktywność społeczna. Wspólnie organizowane są różnego rodzaju imprezy cykliczne, spotkania, festyny, zebrania i szkolenia. Świetlicę wielokrotnie w ciągu roku wykorzystuje się na prywatne uroczystości. W celu organizacji tego wszystkiego konieczne jest posiadania pewnego podstawowego wyposażenia kuchennego. Obecnie korzysta się z mało sprawnej i niefunkcjonalnej maszynki gazowo-elektrycznej bez aktywnego piekarnika. Wielokrotnie pożycza się się sprzęt prywatny. Zasadnym staje się by dla zapewnienia pewnego minimum wyposażyć świetlicę w niezbędny sprzęt. Zakup maszynki gazowej z piekarnikiem i warnika do wody na pewno ułatwi funkcjonalność tego miejsca i zapewni komfort osób korzystających ze świetlicy.

Szacowane wydatki ogółem związane z realizacją przedsięwzięć w 2017 r. Wyniosą 2 238,30 zł i składają się z następujących pozycji:

 1. strona internetowa sołectwa Wielowicz          680 zł
 2. sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej        1558,30 zł