Obraz przedstawia kupkę banknotów

WNIOSEK 2020

Na podstawie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301) oraz uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sośno środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wielowicz z dnia 24 września 2019r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 • utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl;
 • remont dróg, polegającym na:
 1. zakupieniu usługi profilowania dróg/ równomiernego rozłożenia gruzobetonu równiarką oraz wałowania odcinków dróg gruntowych należących do sołectwa, tam gdzie jest to wymagane:
  • na odcinku od „ul. Młyńskiej” w Szynwałdzie przy gospodarstwie p. Toczko do siedliska p. Barton (ok. 1800 m),
  • na odcinku od szosy – od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach (ok. 1500 m),
  • na odcinku od szosy – od bazy Kółka Rolniczego, przy hydroforni, do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki,
  • w Płoskowie od zjazdu z drogi powiatowej w kierunki P.Cudnik;
 2.  remont odcinka drogi gruzobetonem w Wielowiczu – tam gdzie to będzie wymagane - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. drogi 3m za kwotę 5.000 zł (ok. 70 mb drogi);
 • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – zakup wyposażenia do zaplecza gospodarczego /kuchennego (drobne meble/ sprzęt AGD) oraz stołów i krzeseł przenośnych, składanych tzw. cateringowych;
 • konserwacja terenów wiejskich (Wiejski Park Rekreacyjny, teren przy studni/żurawiu i teren parku przy „starej szkole”) - zakup paliwa/oleju/konserwacja/naprawa kosiarki (koszty związane z utrzymaniem kosiarki, wszelkich materiałów, zieleni do konserwacji / pielęgnacji terenów wiejskich) oraz zakup stojaka na rowery;
 • utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłata za wodę, prąd ścieki, śmieci, przeprowadzenie niezbędnych przeglądów koniecznych do funkcjonowania świetlicy (kominiarz, przeglądy budowlane i energetyczne).

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć

UZASADNIENIE PRZYJĘCIA REALIZACJI WW. PRZEDSIĘWZIĘĆ

W sołectwie Wielowicz corocznie remontuje się drogi gruntowe poprzez wyprofilowanie ich za pomocą równiarki oraz naprawę / utwardzanie wytypowanych odcinków dróg. W następnym roku, jak dotychczas przewiduje się profilowanie dróg sołeckich oraz wałowanie tak, gdzie będzie to konieczne.

Ponadto planuje się również utwardzenie gruzobetonem, wytypowanego na bieżąco (tam gdzie będzie taka potrzeba) drogi gminnej należącej do naszego Sołectwa.

Inwestycje drogowe mają zabezpieczyć dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i siedlisk znajdujących się przy tych drogach.

Sołectwo Wielowicz posiada swoją stronę internetową. Strona ta służy do przekazywania informacji dla mieszkańców, powiadomień, relacji  z wydarzeń, zawiera dokumenty dot. naszego Sołectwa. Stronę tę prowadzimy we własnym zakresie, sami piszemy artykuły, informacje, wstawiamy zdjęcia itd. Jedynym kosztem jaki ponosimy jest utrzymanie domeny www.wielowicz.pl. Zasadnym zatem się staje pokryć koszt.

Mieszkańcy Sołectwa wykazują bardzo dużą aktywność społeczną, lubią się integrować. Organizują festyny, pikniki uczestniczą w różnego rodzaju pokazach i szkoleniach. Sołectwo, głównie za sprawą aktywności KGW i Aktywnych Wielowicz bardzo często promuje na zewnątrz na różnych imprezach, uczestniczą w targach, piknikach, pokazach, konkursach. Posiadamy już okazały namiot wystawowy zakupiony w ramach funduszu sołeckiego w poprzednich latach. W celu usprawnienia takich wyjazdów koniecznym byłoby zakup drobnego wyposażenia (3 stoły, 4 krzesła przenośne, składane tzw. cateringowe). Znacznie ułatwiłoby to organizację wyjazdów, a poza tym nie byłoby konieczności użytkowania drewnianych i tapicerowanych mebli będących na wyposażeniu świetlicy.

W przyszłym roku planowany jest rozbudowa/przebudowa świetlicy wiejskiej z adaptacją garażu OSP na bibliotekę. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu z dofinansowaniem środków zewnętrznych. W ramach rozbudowy dobudowana zostanie m.in. część gospodarcza tzw. zaplecze kuchenne.  Obecna kuchnia wyposażona jest w stare meble biurowe odzyskane z urzędu gminy. W celu organizacji nowego zaplecza kuchennego niezbędnym będzie wyposażenie tego miejsca choćby w podstawowe sprzęty, takich których obecnie nie posiadamy na wyposażeniu.

Tak jak to miało miejsce w poprzednich latach w Sołectwie na bieżąco utrzymuje się we właściwym stanie tereny zielone (koszenie trawy, pielęgnacja) a także przez konserwacje i naprawy bieżące placu zabaw, terenu przy starej szkole i terenu przy studni/żurawiu. Prace wykonywane są przez mieszkańców Sołectwa lub osoby kierowane z zewnątrz. O porządek w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej dbają głównie panie z KGW. Zasadnym staje się zabezpieczenie puli środków finansowych na zakup benzyny/ oleju/ i konserwacje oraz materiałów do pielęgnacji terenów wiejskich.

Na „terenie zielonym” przy świetlicy wiejskiej brakuje stojaka na rowery. Korzystający z tego miejsca stawiają / kładą rowery gdziekolwiek. Powoduje to chaos w tym miejscu i stwarza niebezpieczeństwo. Koniecznym jest zatem ustawienia takiego stojaka w dogodnym miejscu na placu by wprowadzić ład i porządek.

Od 2020 roku Sołectwa, zgodnie ze swoim statutem, we własnym zakresie pokrywać będą wszelkie koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W zamian za to Sołectwa będą otrzymywać z budżetu gminnego środki uzyskane z wynajmu  tych miejsc. Zasadnym wydaje się przeznaczyć taką kwotę środków by w pełni miejsca te mogły funkcjonować tak jak do tej pory.

Szacowane wydatki ogółem związane z realizacją przedsięwzięć wyniosą 20 421,37 zł i składają się z następujących pozycji:

 1. utrzymanie domeny www.wielowicz.pl - 123,00 zł
 2. usługa równania dróg - 2 500,00 zł
 3. naprawa drogi gruzobetonem w Wielowiczu (odcinek ok. 70 mb, szer. 3m) - 5 000,00 zł
 4. zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej:
  • zakup stołów składanych i krzeseł - 800,00 zł
  • zakup elementów w celu wyposażenia zaplecza kuchennego - 6 498,37 zł
 5. konserwacja parku rekreacyjnego (placu zabaw, boiska i terenów zielonych):
  • zakup paliwa/oleju/materiałów/zieleni do pielęgnacji terenów wiejskich - 1 000,00 zł
  • zakup stojaka na rowery - 500,00 zł
  • konserwacja kosiarki spalinowej - 500,00 zł
 6. utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3 500,00 zł.

RAZEM:  20 421,37 zł

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wniosek o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wielowicz w 2020 r.

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) oraz uchwały z Zebrania Wiejskiego z dnia 9 września 2020 r. wnoszę o zmianę przedsięwzięcia/o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

pozostało z:

1) usługi równania dróg 2 500 zł
2) zakup paliwa, oleju i materiałów do pielęgnacji zieleni 339 zł
3) wywozu nieczystości stałych z placu zabaw 375 zł
4) przeglądów technicznych budynku 740 zł
5) zakupu drobnych mebli i sprzętu AGD 1 902 zł
6) wywozu nieczystości płynnych 145 zł
7) wywozu nieczystości stałych z świetlicy 50 zł
8) przeglądów kominiarskich 120 zł
  RAZEM 6 171 zł

przeznacza się na:

1) usługi równania dróg 550 zł
2) zakup paliwa, oleju i materiałów do pielęgnacji zieleni 1 200 zł
3) wywozu nieczystości stałych z placu zabaw 4 396 zł
4) przeglądów technicznych budynku 25 zł
  RAZEM 6 171 zł

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć.

W roku 2020 dokonano przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP i sali wiejskiej. W programie inwestycyjnym nie przewidziano wyposażenia dla sali wiejskiej. W związku z powyższym widzi się konieczność doposażenia tego miejsca w niezbędne rzeczy, aby mogła ona w pełni funkcjonować i służyć lokalnej społeczności. W związku z rozbudową zagospodarowujemy również tereny „zielone” wiejskie, głównie za świetlicą. Planujemy utwardzić część placu, zabezpieczyć blachą (pokrywy) otwory rewizyjne oczyszczalni ścieków oraz dosadzić kwiaty i krzewy. Konieczne jest również naprawa i konserwacja wiejskiej kosiarki, która jest niezbędnym urządzeniem dla utrzymania ładu na terenach zielonych. Wszystkie prace wykonawcze i montażowe w świetlicy oraz na terenie przy świetlicy (w tym także wykonanie regałów) wykonuje się we własnym zakresie przez mieszkańców oraz osoby kierowane przez UG. Od 2020r. wzrosła o 20 zł netto opłata za utrzymanie domeny www.wielowicz.pl., obecny koszt to 120 zł netto (147,6 zł brutto).

Zmiana przedsięwzięć (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wielowicz w 2020r. jest niezbędna do przeprowadzenia powyższych działań.      

Załączniki:

 1. Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 9 września 2020