Zebranie zwołane zostało na dzień 21.09.2021 r. na godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu. Zebranie zwołane zostało z inicjatywy Rady Sołeckiej.

O zebraniu poinformowano mieszkańców sołectwa za pomocą kurendy oraz za pomocą ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń we wsiach: Wielowicz i Płosków oraz w sklepach w Wielowiczu, na stronie wielowicz.pl oraz SMS-em. Na godz. 18.00 na zebranie stawiło się 24 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa (lista obecności w załączeniu).

Przebieg zebrania:

I) Powitanie zebranych i przedstawienie porządku zebrania – Sołtys.

II) Przedstawienie sprawozdania z działalności samorządu wiejskiego Sołectwa Wielowicz w roku 2020.

III) Przedstawienie realizacji wydatków związanych z obsługą funduszu sołeckiego za I-sze półrocze 2021 r.

IV) Przedstawienie i uchwalenie wniosku dotyczącego wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie.

Przedstawiono projekt wniosku przygotowany przez Radę Sołecką, wniosek został przedyskutowany i poddano go głosowaniu. Wyniki głosowania:
 • za  – 24 mieszkańców sołectwa,
 • przeciw  – 0 mieszkańców sołectwa,
 • nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

V) Uchwalenie wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego na 2022 r.

1. Na początku odczytano zebranym pismo Wójta Gminy Sośno do Sołtysa dot. wysokości funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowicz i przedstawiono warunki, jakie należy spełnić, by móc pozyskać i odpowiednio wykorzystać przysługujące sołectwu środki finansowe na 2022 rok.

2. Przedstawiono zgromadzonym wniosek opracowany przez Radę Sołecką w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2022 rok w kwocie 25 271 zł.

3. Zaproponowany „Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu wiejskiego na 2022 rok” poddano dyskusji i głosowaniu. Wyniki głosowania:               

 • za  – 24 mieszkańców sołectwa,
 • przeciw  – 0 mieszkańców sołectwa,
 • nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (wniosek w załączeniu). Uchwałę zebrania wiejskiego w powyższej sprawie załącza się do protokołu.

VI) Pozostałe sprawy i wolne wnioski zgłoszone przez mieszkańców w trakcie zebrania:

 1. Sołtys zwróciła uwagę na inwestycje, które w ostatnim czasie miały miejsce w Wielowiczu: przebudowa/rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z dojazdem do świetlicy (odcinek drogi od drogi powiatowej), założenie oświetlenia w pasie drogowym przy cmentarzu, zagospodarowania terenu wokół świetlicy oraz pokrótce omówiono obecnie prowadzoną inwestycję - budowę dróg w centrum Wielowicza.
 2. Sołtys przedstawiła rozpoczynający się projekt ,,Aktywny Senior w Wielowiczu".
 3. Przewodnicząca KGW Wielowicz M. Matuszak przedstawiła plan zagospodarowania pomieszczeń po byłej bibliotece na izbę pamięci. Poprzez brak zainteresowania zakupem tego pomieszczenia Wójt wyraził zgodę na przekazanie tego obiektu na taki cel.
 4. Mieszkańcy Płoskowa zgłosili fakt wybitej szyby na przestanku autobusowym w Płoskowie. Zwrócono uwagę na konieczność kontynuacji budowy chodnika w Płoskowie (obecny odcinek chodnika jest częścią rozpoczętej kilka lat temu budowy). Zgłoszono konieczność doświetlenia łuku drogi powiatowej na wysokości P. Wiśniewskich/ P. Bernatek/P. Kufel oraz przy drodze gminnej koło P. Cudnik w Płoskowie.
 5. Ponownie poruszono temat konieczności przebudowy/przełożenia starego chodnika od strony Szynwałdu do skrzyżowania na Sośno (od posesji P. Matuszak/P. Tomsa do posesji P. Kościanek/P. Kraszewskich), szczególnie na odcinku P. Ryczek-P. Szyling. Na chodniku są bardzo duże nierówności, utrudnia to znacznie zarówno przejście jak i przejazd wózka dziecięcego czy rowerka.
 6. W trakcie rozmów odnośnie ,,inwestycji chodnikowych" Pan P. Domek zawnioskował by mieć na uwadze przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika/poszerzenia pasa jezdni na pas dla pieszych w kierunku wybudowania na tzw. Wielowicz Góry.
 7. Zgłoszono konieczność doświetlenia (założenie lampy) na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną na Wielowicz Góry.
 8. Zwrócono uwagę na tragiczny stan odcinka dogi powiatowej Wielowicz-Szynwałd - chodzi o dziurawe pobocze na które trzeba zjeżdżać przy mijaniu się pojazdów.
 9. Mając na uwadze inwestycje światłowodowe prowadzone w gminie Więcbork (do Jastrzębca, czy Suchorączka) rozmawiano nt. możliwości poprowadzenia światłowodu do Wielowicza. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani tym tematem i będą interesować się sprawą, chcą również aby ze strony Urzędu ten temat rozeznawć.

VII. Zakończenie zebrania

W związku z wyczerpaniem  się wniosków i zapytań obrady zamknięto ok. godz. 19.00.

Załączniki:

 1. Lista obecności z zebrania wiejskiego w Sołectwie Wielowicz z dnia 21 września 2021 r.
 2. Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. >>Wniosek+Uzasadnienie+ZMIANY<<
 3. Uchwała zebrania wiej skiego w Wielowiczu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięcia (zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.
 4. Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r. 
 5. Uchwała zebrania wiejskiego w Wielowiczu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności samorządu wiejskiego Sołectwa Wielowicz w 2020 r.
 7. Kurendy.