I. Charakterystyka wsi Wielowicz.

1. Położenie

Wielowicz to wieś leżąca w północno – zachodniej części gminy Sośno w powiecie sępoleńskim, w województwie kujawsko – pomorskim. Oddalony jest 14 km od Sępólna Krajeńskiego, 10 km od Więcborka oraz 50 km od Bydgoszczy. Wielowicz to stolica sołectwa o tej samej nazwie, w skład którego wchodzą wsie Płosków i Wielowicz. Położony jest na skrzyżowaniu dróg powiatowych z Sępólna do Jastrzębca oraz z Więcborka do Sośna.

Rzeźba terenu wsi jest urozmaicona. Występuje powierzchnia pagórkowata z przewagą równinnej. Występują tu w większości gleby bielicowe, pochodzenia polodowcowego. Przeważają gleby w klasach IIIa i IIIb oraz IVa i IVb.

Warunki klimatyczne są korzystne. Obszar wsi Wielowicz, jak i całej Gminy Sośno należy do dzielnicy klimatycznej zwanej pomorską (wg. R. Gumińskiego). Na skutek wpływu mieszaniny klimatu morskiego i kontynentalnego występuje tu duża zmienność pogody-szczególnie w okresie wiosny i jesieni.

 Na terenach wsi Wielowicz znajduje się obszar chronionego krajobrazu Ozów Wielowickich oraz wartościowe kompleksy trwałych użytków zielonych „Łąki Mazurskie” pochodzenia organicznego (gleby torfowe, murszowo-torfowe, murszowo-mineralne i mułowo-torfowe). Tereny wsi leżą blisko granic Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Wieś jest zwodociągowana w 100%. W planach gminnych ujęto wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Prowadzona jest z dobrym skutkiem gospodarka śmieciowa. Większość gospodarstw domowych posiada telefon. 

We wsi funkcjonują dwa sklepy ogólnospożywcze, Kółko Rolnicze oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie. Znajduje się tu remiza OSP wraz ze świetlicą wiejską położoną w centrum wsi.

Charakter wsi jest w zasadzie rolniczy aczkolwiek część mieszkańców pracuje poza rolnictwem lub w jednostkach świadczących usługi dla rolnictwa.

2. Historia

Ślady egzystencji człowieka na terenie dzisiejszego Wielowicza sięgają młodszej epoki kamienia – neolitu. Świadczą o tym miejscowe znaleziska archeologiczne – diorytowy toporek z asymetrycznym ostrzem oraz motyka kamienna.

Po raz pierwszy w dokumentach nazwa Wielowicz pojawia się z roku 1288 i 1380. Prastare nazwy: Welewici, Wyelewycz, Velowice nawiązujące prawdopodobnie do wyrazu „wiele”. W XIII w. Wielowicz należał do dóbr arcybiskupa gnieźnieńskiego. W 1287 r. doszło do układu między opatem klasztoru Byszewo (k. Koronowa) Engelbertem a arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem, w wyniku którego Wielowicz przypadł klasztorowi w Byszewie, w ramach wymiany za inne miejscowości. Umowa ta została zatwierdzona w 1288 r. przez Przemysława II – księcia Wielkopolski. W późniejszym okresie wsie Wielowicz i Wielowiczek przeszły w ręce rodziny Wielowieckich herbu „Zaremba” o wizerunku połowy czarnego, skaczącego lwa. Wieś przeszła później w ręce Królikowskich i Skrzetuskich, którzy byli spowinowaceni z Wielowieckimi. W XVI w. Wielowicz należy już do Kostki Zebrzydowskiego.

W XVII w. istnieje już na teranie Wielowicza kościół, który poświęcony został Apostołowi Jakubowi Starszemu. Do parafii należały również Rogalin, Sośno i Wielowiczek. O miejscowym kościele parafialnym wzmiankowano w 1617 r., kiedy arcybiskup Gembicki połączył parafię Wielowicz z Wąwelnem. W 1652 r. kościół posiadał drewnianą wieżyczkę. Obecna bryła kościoła w formie konstrukcji szachulcowej wypełnionej cegłą i gliną, pochodzi z przełomu XVII i XVIII w. W 1849 roku kościół został gruntownie wyremontowany, a także istnieje już (być może również wyremontowana lub wybudowana) drewniana dzwonnica („belkowanie do zawieszania dzwonów”), która przetrwała do 2005 r., kiedy to ks. Proboszcz Jerzy Marciniak wybudował nową - na wzór starej dzwonnicy. W październiku 1899 r. urządzono w Wielowiczu lokalny wikariat, do którego należały, oprócz samego Wielowicza i Wielowiczka, również Jastrzębiec, Rogalin i Szynwałd. Na lokalnego wikariusza mianowano w 1910 r. ks. Połomskiego, a następnie ks. Przybyszewskiego. Dzisiejszą ostateczną formę budynek kościoła otrzymał w 1910 r. po wybudowaniu wieżyczki i chóru kościelnego. Wtedy prawdopodobnie zamurowano wejście do świątyni od strony południowej, istniejące jeszcze w 1900 r.

W protokole komisji klasyfikacyjnej z 23 marca 1773 r. mowa jest o wsi Wielowicz, której liczba włók wynosi 9, w tym ½ włóki ziemi kościelnej i ½ włóki ziemi klasztornej. W 1777 r. należało do wsi 11 włók pola sołtysiego i rolniczego, 50 włók lasu dębowego i jedna karczma. Właściciele rolni płacili czynsz gruntowy w wysokości 115 talarów i 20 Sgr. oraz dostarczali 13 korców i 8 garnców (lub miarek) berlińskiej miary owsa. Każdy rolnik posiadający włóki oddawał władzy ziemskiej 3 gęsi, 6 kur i 4 mendle jaj, uprawiał całkowicie 4 morgi ziemi i zbierał z nich plon. Ponadto 6 dni woził obornik i dostarczał 2 sążnie drewna z lasu.

16 maja 1837 roku w godzinach nocnych szalał w Wielowiczu straszliwy pożar, który pochłonął trzy istnienia ludzkie, zaś ośmiu mieszkańców doznało ciężkich poparzeń. Ponadto pożar pochłonął 6 domów, 4 stodoły i 8 obór, spaliło się przy tym 13 koni, 61 szt. bydła, 360 owiec i 500 korców zboża.

W 1789 roku została założona ewangelicka szkoła, natomiast w 1861 r. wybudowano w Wielowiczu zarówno ewangelicki jak i katolicki budynek szkolny. Do szkół uczęszczały dzieci z okolicznych wsi. W szkole w Wielowiczu uczono dzieci do końca lat 90 –tych XX w. Następnie dzieci dowożono do szkół w Sośnie.

Na przełomie XIX i XX wieku istniały w Wielowiczu również organizacje społeczne. 31 sierpnia 1885 r. założono tutaj związek rolniczy, a ok. 1917 r. istniało także towarzystwo śpiewacze „Cecylia”. Kroniki notują, że w 1919 roku w Wielowiczu zorganizowano wiec, w którym blisko 400 osób manifestowało chęć przyłączenia powiatu złotowskiego do Polski.

Wielowicz w okresie międzywojennym był stolicą gromady (gminy), podobnie jak po II wojnie światowej. Funkcjonowała tutaj Gromadzka Rada Narodowa jako przedstawicielstwo ówczesnej władzy ludowej (obecnie nieruchomość nr 27) oraz milicja (obecnie nieruchomość nr 21 i później nr 34). W skład gromady Wielowicz weszły sołectwa: Szynwałd, Wielowicz (z Roztokami), Rogalin i Płosków. 1 stycznia 1969 r. uległa likwidacji gromada Wielowicz, która włączona została w całości do gromady Sośno, a od 1 stycznia 1973 roku Wielowicz wchodzi w skład już gminy Sośno powstałej z połączenia gromady Sośno i Wąwelno.

Ważnym wydarzeniem dla wsi była jej elektryfikacja, która miała miejsce pod koniec lat 50 – tych XX w. Wodociąg we wsi wybudowano w latach 70 – tych, natomiast na wybudowaniu (Wielowicz – Góry) w połowie lat 90 – tych XX w.

3.Ludność

Wieś liczy 185 mieszkańców (25.05.2005r.), co stanowi 3,5% ogółu mieszkańców gminy. Znajdują się tu 42 budynki mieszkalne. Mieszkańcy bardzo dbają o porządek i estetykę terenu wokół zabudowań. Przed domami są ogrody, w których kwitną różnokolorowe kwiaty od wczesnej wiosny po późną jesień. Większość mieszkańców (ok. 80%) zajmuje się rolnictwem, pozostali pracują w usługach, handlu i oświacie zarówno na terenie gminy jak i poza nią.

Zestawienie gruntów wg. klas użytków.

Grupa obszarowa

Grupa obszarowa w ha

Ilość

Ogólna powierzchnia w ha

Średnia ha

A

do 2,0

39

25,6506

0,66

B

2,01 -5,0

9

23,3601

2,60

C

5,01 -7,0

1

5,4900

5,49

D

7,01 -10,0

3

22,7524

7,58

E

10,01 -15,0

3

36,0671

12,02

H

15,01  i powyżej

18

1116,7345

62,04

 

Razem

73

1230,0547

 

4.Organizacje społeczne

Obecnie na terenie Wielowicza działają takie organizacje społeczne jak: Koło Gospodyń Wiejskich, LZS ,,Fuks” Wielowicz i Ochotnicza Straż Pożarna. Wszystkie te organizacje zrzeszają nie tylko mieszkańców Wielowicza, ale także mieszkańców pobliskich wiosek.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu

Koło Gospodyń Wiejskich działa już 57 lat tj. od 1948 roku i zrzesza kobiety mieszkające we wsiach Wielowicz, Szynwałd i Płosków. Liczy 39 członkiń. Co roku organizowane są spotkania z okazji: Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, spotkania opłatkowe połączone ze śpiewaniem kolęd. Ponadto organizowane są festyny na świeżym powietrzu, a także w Sylwestra i w czasie karnawału skromne wieczorki taneczne.

Gospodynie uczestniczą aktywnie w pracach na rzecz swego środowiska, a także gminy Sośno (dbają o przystanki autobusowe, place przy świetlicy wiejskiej i samą świetlicę, zajmują się wypożyczaniem sprzętu gospodarstwa domowego). Przy okazji organizowanych dożynkach gminnych i powiatowych Koło przygotowuje wieniec dożynkowy. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze, a także wycieczki do miejsc kultu religijnego.   Członkinie Koła już od kilku lat biorą udział w konkursach ekologicznych na szczeblu gminy o nazwie „Estetyka zagrody”, a także „Ekologia wsi”. Konkursy te pozostawiły trwały ślad    w naszych wsiach w postaci ekologicznej uprawy warzyw. Nauczono się sporządzania ekologicznego kompostu, segregacji odpadów, uporządkowania obejścia gospodarskiego. Koło współpracuje z innymi organizacjami takimi jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna  i Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kółko Rolnicze.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej żywo interesują się zagadnieniami dotyczącymi samej Unii jak i możliwości pozyskania funduszy strukturalnych na rozwój wsi.

W świetlicy Wielowicz – którą opiekuje się KGW organizowane są zebrania wiejskie wsi Wielowicz i Szynwałd oraz różnego rodzaju szkolenia, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z Unii, zarówno na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych, przedsiębiorców jak i samej wsi.

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowiczu istniała już w okresie międzywojennym. Zrzeszała mieszkańców okolicznych wsi, głównie rolników, którzy w razie pożaru ratowali dobytek od ognia.

Po II wojnie światowej straż wyposażono w sikawkę ręczną przewożoną na samochodzie wojskowym.

W latach 1964 – 1965 wybudowano obecny budynek remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską. Obecnie OSP w Wielowiczu liczy 24 członków – ochotników mieszkańców Wielowicza i pobliskich wsi, gotowych w każdej chwili nieść pomoc w razie pożaru. Miejscowa straż wyposażona jest w samochód gaśniczy Żuk z motopompą. Jej zadaniem podczas akcji gaśniczych jest zabezpieczenie dostarczania wody dla jednostek krajowego systemu gaśniczego. Bardzo ważnym zadaniem naszych strażaków jest zabezpieczanie porządku podczas miejscowych festynów i uroczystości.

LZS „Fuks” Wielowicz

W wyniku inicjatywy młodzieży w 2004 r. powstał młodzieżowy zespół sportowy LZS „Fuks” skupiający młodzież z Wielowicza i innych pobliskich miejscowości. Obecnie zespół liczy ok. 30 osób. We własnym zakresie młodzież zorganizowała się i uporządkowała teren boiska szkolnego. Zorganizowano teren boiska do gry w piłkę nożną, na którym młodzież organizuje turnieje piłkarskie i przy okazji festyny środowiskowe. W planach działania tej organizacji jest wybudowanie boiska do koszykówki i do gry w piłkę plażową.

II. Analiza zasobów

1.Środowisko przyrodnicze

Wieś Wielowicz położona jest w północno - zachodniej części Gminy Sośno. Od północy opiera się o wielki kompleks Łąk Mazurskich oraz las leśnictwa Świdwie – tereny malownicze, bogate w dzikie ptactwo i zwierzynę. Od południa natomiast granice Wielowicza zamyka pasmo Gór Wielowickich – pasów wzgórz morenowych. Powoduje to, że teren jest bardzo urozmaicony o bogatych walorach krajobrazowych.

2.Środowisko kulturowe

W Wielowiczu można zauważyć wiele ciekawych zabytków architektury. Najciekawszym jest kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Ap. z przełomu XVII i XVIII w. Na terenie wsi znajdują Się jeszcze bardzo charakterystyczne chaty krajeńskie, budowane z bali dębowych z połowy XIX w. Również dobrze zachowane budynki mieszkalne i inwentarskie z przełomu XIX i XX w.

3.Obiekty i tereny

Ciekawym obiektem do zagospodarowania jest budynek byłej szkoły podstawowej wraz z gruntem o powierzchni 0,4177 ha. Budynek murowany, piętrowy o powierzchni użytkowej 400 m² w raz z pomieszczeniami magazynowymi o pow. 15, 5 m². Instalacja elektryczna, wod. – kan., odgromowa, piece. Dogodny dojazd drogą utwardzoną – 100 m od drogi powiatowej. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne z możliwością przeznaczenia na inne cele. Działka budowlana (nieruchomość Nr 17) położona w centrum wsi, na terenie dawnej zlewni mleka, z możliwością jej rozbudowy na cele mieszkalne. Istnieje opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę - własność prywatna.Działka budowlana (nieruchomość Nr 5) po dawnym siedlisku – gospodarstwie rolnym – własność Gminy Sośno.Świetlica wiejska położona w centrum wsi wraz z remizą miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Miejsce spotkań społeczności lokalnej Wielowicza jak również pobliskich wsi (Płosków, Szynwałd, Roztoki). Biblioteka – filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie, usytuowana w budynku komunalnym Gminy Sośno, z której korzystają zarówno dorośli mieszkańcy jak i dzieci szkolne.Teren boiska szkolnego po byłej szkole podstawowej o powierzchni ok. 1,50 ha stanowi miejsce zabaw i gier sportowych głównie dla młodzieży wiejskiej. Często miejsce festynów środowiskowych.Plac zabaw dla dzieci na terenie będącym mieniem wiejskim, wyposażony w huśtawki i karuzelę. Oddalony o 100 m od szosy stanowi atrakcyjne miejsce zabaw i wypoczynku najmłodszych.Wieś posiada grunty rolne jako mienie wsi, które przy prywatyzacji mogą stanowić kapitał finansowy dla realizacji określonych celów – zadań społeczności lokalnej.

4.Gospodarka

Głównym kierunkiem gospodarki Wielowicza jest rolnictwo. Około 80 % mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. Na terenie wsi są także dwie placówki handlowe (spółdzielcza i prywatna). Miejscowe Kółko Rolnicze zajmuje się zabezpieczeniem podstawowych usług dla rolnictwa (głównie młócenie kombajnem, wywóz obornika). Znajduje się tutaj także zakład naprawy maszyn rolniczych, który zatrudnia dwóch pracowników. Od kilku lat w Wielowiczu funkcjonuje licencjonowana szkółka sadzonek truskawek.

5.Sąsiednie miejscowości

Wielowicz położony jest w pobliżu malowniczo położonych jezior - niedaleko Sępólna Krajeńskiego – stolicy powiatu oraz Więcborka. Wielowicz oddalony jest 6 km od Sośna, stolicy gminy – gminnego centrum życia administracyjnego i kulturalnego. Niedaleko położone miejscowości – Przepałkowo, Rogalin i Wąwelno z zespołami dworsko – parkowymi stanowią doskonałe miejsca spacerowe.

III. Analiza mocnych i słabych stron

1.Silne strony

 • wysoka aktywność społeczności lokalnej, w szczególności młodzieży,
 • możliwość wykorzystania budynku świetlicy wiejskiej jako obiektu wielofunkcyjnego,
 • duży potencjał gruntów wiejskich do zagospodarowania,
 • bezpieczna okolica,
 • atrakcyjność zasobów przyrodniczych, turystycznych oraz zasobów dziedzictwa kulturowego,
 • uzbrojenie terenu.

2.Słabe strony

 • słabo rozwinięta działalność pozarolnicza,
 • brak kanalizacji,
 • emigracja ludzi młodych do miast,
 • brak nowoczesnego centrum życia kulturalnego.

IV. Wizja rozwoju Wielowicza

Mieszkańcy Wielowicza widzą swój rozwój jako zespół działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia na wsi, poprzez rozbudowę bazy kulturalnej dla lepszego i bardziej efektywnego spędzania wolnego czasu. Na licznych zebraniach mieszkańców uznano, że priorytetowym zadaniem jest rozbudowa świetlicy wiejskiej, która skupia obecnie większość życia społecznego na wsi. Miejscowa świetlica wiejska jest także świetlicą dla mieszkańców Płoskowa, Szynwałdu i Roztok. Jest nie tylko miejscem spotkań – zebrań wiejskich dla poszczególnych wsi. Korzysta z niej zarówno młodzież jak i gospodynie z KGW oraz strażacy z OSP. Niestety warunki tego obiektu nie spełniają już wymagań sanitarnych, budynek nie jest ogrzewany ani ocieplony.

Młodzież potrzebuje warunków do spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym. Pokazała to organizując we własnym zakresie boisko do piłki nożnej. Również festyny organizowane na tym terenie cieszą się dużą popularnością.

Widzi się potrzebę modernizacji placu zabaw dla dzieci. Obecne huśtawki i karuzela nie należą już do bezpiecznych, ponieważ wybudowane były 30 lat temu i nie odpowiadają obecnym wymogom bezpieczeństwa. Praktyka wskazuje, że codziennie bawią się tam dzieci.

Dlatego też wyznaczono trzy główne cele - zadania:

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowiczu.
 • Modernizacja placu zabaw dla dzieci.
 • Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego na boisku szkolnym.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w miejscowości Wielowicz w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Lp.

Nazwa zadania

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram realizacji

Kwota końcowa

Źródło pozyskania

1

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej

Poprawa warunków życia społeczności lokalnej

Świetlica

2009-2010

106 800

Gmina Sośno Środki Unijne

2

Organizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów, dożynek oraz imprez sportowych

Kultywowanie miejscowej tradycji, obrzędów, zwyczajów

Działalność kulturalna i sportowa

2009-1015

100 000

Gmina Sośno środki sołeckie, organizacje społeczne, sponsorzy

3

Budowa placu zabaw

Uatrakcyjnienie spędzania czasu najmłodszym mieszkańcom wsi, poprawa warunków rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, poznanie zasad współżycia w grupie oraz własnych możliwości

Plac zabaw

2010-2011

30 000

Gmina Sośno Środki Unijne

4

Budowa oświetlenia ulicznego

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców

Oświetlenie uliczne

2010-2015

40 000

Gmina Sośno

5

Modernizacja przystanków autobusowych

Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców i osób przebywających na taranie miejscowości

Przystanek autobusowy

2010-1015

8 000

Gmina Sośno

6

Budowa, przebudowa dróg gminnych

Poprawa infrastruktury drogowej

Drogi

2010-2015

200 000

Urząd Gminy, FOGR

7

Budowa chodnika w centrum miejscowości

Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników dróg

Drogi

2012-2013

40 000

Gmina Sośno, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.

8

Budowa ścieżki rowerowej

Poprawa atrakcyjności turystycznej, poprawa bezpieczeństwa

Ścieżka rowerowa

2013-2014

80 000

Gmina Sośno, Starostwo Powiatowe

9

Budowa parkingu

Stworzenie miejsc parkingowych w centrum wsi

Parking

2013-1014

70 000

Gmina Sośno, Starostwo Powiatowe

10

Budowa boiska sportowego

Rozwój infrastruktury sportowej, zaspokajanie potrzeb sportowych

Boisko sportowe

2014-2015

1 000 000

Gmina Sośno, Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski

 V. Sposoby realizacji planów

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowiczu”.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowiczu jest zadaniem priorytetowym. Temat ten był już od dłuższego czasu analizowany podczas obrad Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich. Wykonano dokumentację techniczną, która przewiduje dobudowanie piętra, na którym ma funkcjonować biblioteka wraz z czytelnią. Przewiduje się także wybudowanie sanitariatów, skanalizowanie i ocieplenie budynku oraz wymianę okien i drzwi. Zainstalowane ogrzewanie będzie gwarantować funkcjonowanie świetlicy także w okresie jesienno zimowym. Modernizacja obiektu spowoduje, że w jednym budynku będzie funkcjonowała OSP, świetlica wiejska oraz biblioteka wraz z czytelnią. Będzie możliwość organizowania tam imprez okolicznościowych dla miejscowej społeczności, w tym niedużych wesel i przyjęć komunijnych. Na utrzymanie bieżące obiektu będą łożyły (jak do tej pory) samorządy wiejskie Wielowicza, Roztok i Szynwałdu a także budżet gminy (biblioteka publiczna, OSP).

Planuje się realizację przedmiotowego zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” – działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” przy współfinansowaniu z budżetu gminy, w tym z budżetów sołectw.

Realizacja przedmiotowego zadania znacznie poprawi warunki zaspokajania potrzeb społeczno – kulturalnych oraz rozwój tożsamości społecznej mieszkańców Wielowicza i sąsiednich wsi. Nie bez znaczenia jest także pogłębianie się aktywności społecznej oraz poprawa estetyki wsi.

„Modernizacja placu zabaw dla dzieci”

Zmodernizowanie placu zabaw wymaga bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci. Plac ten znajduje się niedaleko budynku dawnej szkoły podstawowej, w bezpiecznej odległości od szosy. Położony jest na gruncie komunalnym, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 119/2, stanowiącym tzw. mienie wsi. Nie ma tutaj piaskownicy i brakuje drzew, które powinny zacienić teren i jednocześnie mogą utworzyć mini park wiejski z ławeczkami dla opiekunów dzieci i wypoczywających tam ludzi starszych, których jest coraz więcej na wsi.

Realizację przedmiotowego zadania zajmą się ludzie młodzi, którzy wraz z dziećmi korzystają z placu zabaw. Finansowanie tego przedsięwzięcia planuje się, podobnie jak w zadaniu 1, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego lub zdobywając środki z innych źródeł zewnętrznych.

„Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego na boisku szkolnym”.

Realizacji tego zadania podejmuje się przede wszystkim młodzież Wielowicza przy współpracy kolegów z Sośna, Szynwałdu, Wielowiczka, Płoskowa i Roztok. Wybudowanie boisk do koszykówki i piłki plażowej planuje się głównie we własnym zakresie. Udział w zdobywaniu funduszy zewnętrznych, głównie z programu „Make a Connection – Przyłącz się” i innych - ma pomóc w wykonaniu przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia jest deklarowana pomoc nauczycieli wychowania fizycznego z terenu gminy Sośno.