seniorzy podczas zajęć w świetlicy w Wielowiczu

Współczesny wizerunek Babci i Dziadka różni się od tego z minionych epok. Zmienił się obraz Babci w chustce na głowie, wiecznie gotującej, czy Dziadka z laseczką i fajką siedzącego w fotelu – osób często wyłączonych z życia publicznego. Obecnie Seniorzy to osoby poświęcające swój czas nie tylko dla dzieci i wnuków, to osoby aktywne społecznie, mające plany życiowe, realizujące swoje hobby i zamiłowania.

Takim przykładem jest grupa 20 Seniorów z Płoskowa i Wielowicza. Biorą oni czynny udział w projekcie pn.: „Aktywny Senior w Wielowiczu”. Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu są seniorzy, kobiety w wieku 60+ oraz mężczyźni 65+ - prawie wszyscy z nich są Babciami i Dziadkami. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2021r. a jego zakończenie planowane jest w maju 2022. Zakres wsparcia projektowego obejmuje realizację zajęć/warsztatów/spotkań aktywizujących, animacyjno – kulturalno - rekreacyjnych, edukacyjnych, samopomocowych i socjoterapeutycznych. Do tej pory nasi Seniorzy uczestniczyli już w zajęciach z psychologiem, pielęgniarką, rehabilitantką oraz policjantami.

Wszystkie spotkania odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, zawsze przy słodkim poczęstunku. Przed Seniorami jeszcze spotkanie z dietetykiem, podróżnikiem, warsztaty haftu, wyjazdy integracyjne oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami.

Projekt współfinansowany jest w 95 % kosztów kwalifikowanych ze środków EFS w ramach Projektu grantowego pt.” Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Nasza Krajna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania projektu „Aktywny senior w Wielowiczu” to 27 476,00 zł, całkowity koszt realizacji operacji: 29 036,00 zł. Analogiczny projekt jest również realizowany w Toninku.

Wszystkim Babciom i Dziadkom w dniu ich święta życzymy dużo zdrowia i spełnienia marzeń.