Flaga Unii Europejskiej z napisem RODO w lewym górnym rogu

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Sośno na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wersja 20191107

 • administratorem Pana/Pani/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest Wójt Gminy Sośno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Sośno, ul. Nowa 1. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  • telefonicznie pod numerem +48 52 3890110;
  • listownie: ul. Nowa 1, 89-412 Sośno;
  • e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki: /0413032/skrytkaESP.
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Adam Ostrowski. Można się z nim kontaktować poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym sprawach dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
 • Pana/Pani/osób niepełnoletnich dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
  • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
 • Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. "Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator danych osobowych Państwa wniosek przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Urząd Gminy Sośno zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych.
 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania/uzupełnienia danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także do usunięcia danych/bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie Sołectwa Wielowicz zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://wielowicz.pl/index.php/pl/polityka-prywatnosci.

Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Sośno