Kultywowanie tradycji - Orszak Trzech Króli

Integracja społeczności wiejskiej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zespół działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia na wsi, głównie poprzez działania na rzecz integracji społeczności wiejskiej (festyny, rekreacja, wspólne spotkania itp.), rozbudowę bazy kulturalnej dla lepszego i bardziej efektywnego spędzania wolnego czasu.

 1. działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (KGW, OSP, FUKS,  Aktywni)
  • organizacja festynów (dzień rodzinny, „Jakubki”, dzień ziemniaka, wycieczki rowerowe z piknikiem, wspomnienia itp.),
  • kultywowanie tradycji lokalnej (potrawy kulinarne, kolędowanie, jasełka, rękodzieło),
  • rekreacja i sport (nordic wolking, siłownia na wolnym powietrzu, gry i zabawy sportowe na placu zabaw, fitness),
  • współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, tenis stołowy, turniej sołectw),
  • organizacja wycieczek, rajdów i spacerów rodzinnych;
 2. opracowanie i prowadzenie strony internetowej sołectwa
  • zadanie do wykonania dla młodszego pokolenia,
  • informacje o najważniejszych sprawach sołectwa, organizacjach pozarządowych, parafii, zamierzeniach sołectwa, podmiotach gospodarczych i innych itp.,
  • promocja sołectwa, gminy,
  • aktywizacja mieszkańców i informacja głównie dla młodego pokolenia,
  • ślady historyczne wsi i sołectwa, kontakt z dawnymi mieszkańcami (także z zagranicy);
 3. założenie i prowadzenie kroniki wiejskiej i parafialnej
  • w opracowaniu znajduje się egzemplarz ogromnej księgi – kroniki, w której w sposób tradycyjny będzie można spisać historię oraz obecne dzieje Wielowicza i okolic, ich mieszkańców i parafian – pamiątkę dla przyszłych pokoleń;
 4. działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
  • zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
  • warsztaty terapeutyczne dla dorosłych,
  • zajęcia informatyczne dla dzieci i dorosłych.