UCHWAŁA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SOŁECTWIE WIELOWICZ

z dnia 9 września 2020 roku 
w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.

 

UCHWAŁA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SOŁECTWIE WIELOWICZ

z dnia 9 września 2020 roku 
w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.

 

WNIOSEK 2021

Wniosek o przyznanie środków funduszu sołeckiego i uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2021rok przedsięwzięć do realizacji w Sołectwie Wielowicz

Na podstawie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) oraz uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sośno środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Wielowicz z dnia 9 września 2020 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

I. utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl

II. remont dróg, polegającym na:

1)    zakupieniu usługi profilowania dróg gruntowych równiarką należących do sołectwa, tam gdzie jest to wymagane.

  • na odcinku od „ul. Młyńskiej” w Szynwałdzie przy gospodarstwie p. Toczko do siedliska p. Barton (ok. 1800 m),
  • na odcinku od szosy – od gospodarstwa p. Domek do drogi gminnej w Roztokach (ok. 1500 m),
  • na odcinku od szosy – od bazy Kółka Rolniczego, przy hydroforni, do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki,
  • w Płoskowie od zjazdu z drogi powiatowej w kierunki P. Cudnik

2)    remont odcinka drogi gruzobetonem w Wielowiczu – tam gdzie to będzie wymagane - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szer. drogi 3m za kwotę 9.500 zł

3)    zakup destruktu na utwardzone gruzobetonem drogi

III. zakup wyposażenia do sali wiejskiej – zakup wyposażenia sali wiejskiej (meble/sprzęt AGD inne elementy lub materiały do wyposażenia sali)

IV. konserwacja terenów wiejskich (Wiejski Park Rekreacyjny, teren przy studni/żurawiu i teren parku przy „starej szkole”) - zakup paliwa/oleju/konserwacja/naprawa kosiarki (koszty związane są z utrzymaniem kosiarki wraz z zakupem materiałów do konserwacji i pielęgnacji terenu sportowo – rekreacyjnego).

V. utrzymanie sali wiejskiej – opłata za wodę, prąd ścieki, przeprowadzenie niezbędnych przeglądów koniecznych do funkcjonowania sali (kominiarz, ew. przeglądy budowlane i energetyczne).

UZASADNIENIE PRZYJĘCIA REALIZACJI WW. PRZEDSIĘWZIĘĆ

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć.  

Sołectwo Wielowicz posiada swoją stronę internetową. Strona ta służy do przekazywania informacji dla mieszkańców, powiadomień, relacji z wydarzeń, zawiera dokumenty dot. naszego Sołectwa. Stronę tę prowadzimy we własnym zakresie, sami piszemy artykuły, informacje, wstawiamy zdjęcia itd. Jedynym kosztem jaki ponosimy jest utrzymanie domeny www.wielowicz.pl. Zasadnym zatem staje się pokrycie kosztów w ramach funduszu sołeckiego.

W sołectwie Wielowicz corocznie remontuje się drogi gruntowe poprzez wyprofilowanie ich za pomocą równiarki oraz naprawę / utwardzanie wytypowanych odcinków dróg. W następnym roku, jak dotychczas przewiduje się profilowanie dróg sołeckich oraz wałowanie tam, gdzie będzie to konieczne oraz uzupełnienie destruktem utwardzonych już wcześniej dróg gruzobetonem.

Ponadto planuje się również utwardzenie gruzobetonem, kolejnego wytypowanego na bieżąco (tam gdzie będzie taka potrzeba) drogi gminnej należącej do naszego Sołectwa. Planowana jest zmiana miejsca wjazdu na boiska w Szynwałdzie. Jeśli to nastąpi w 2021r. utwardzimy odcinek drogi w kierunku byłej hydroforni, by dojazd do boiska był właściwy.

Inwestycje drogowe mają zabezpieczyć dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i siedlisk znajdujących się przy tych drogach. Tak jak to miało miejsce w poprzednich latach w Sołectwie na bieżąco utrzymuje się we właściwym stanie tereny sportowo – rekreacyjne (koszenie trawy, pielęgnacja) a także przez konserwacje i naprawy bieżące placu zabaw, terenu przy starej szkole i terenu przy studni/żurawiu. Prace wykonywane są przez mieszkańców Sołectwa lub osoby kierowane z zewnątrz. O porządek w sali wiejskiej, jak również wokół jej budynku, dbają głównie panie z KGW. Zasadnym staje się zabezpieczenie puli środków finansowych na zakup benzyny/ oleju/ i konserwacje oraz materiałów do pielęgnacji terenów wiejskich.

Od 2020 roku Sołectwa, zgodnie ze swoim statutem, we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty związane z utrzymaniem sal wiejskich. W zamian za to Sołectwa będą otrzymywać z budżetu gminnego środki uzyskane z wynajmu tych miejsc. Zasadnym wydaje się przeznaczyć taką kwotę środków by w pełni miejsca te mogły funkcjonować tak jak do tej pory. W najbliższym czasie zostanie formalnie oddana do użytku sala wiejska. W ramach funduszu sołeckiego już w br. część środków została przeznaczona na jej doposażenie. Pewnym jest, że w trakcie jej użytkowania znajdą się kolejne niezbędne elementy potrzebne do właściwego jej funkcjonowania czy to do zaplecza kuchennego czy pozostałych pomieszczeń. Potrzeby te będą określone po rozpoczęciu funkcjonowania tego miejsca.

Szacowane wydatki ogółem

związane z realizacją przedsięwzięć w 2021 r. wyniosą 22 879 zł i składają się z następujących pozycji

1) utrzymanie domeny www.wielowicz.pl 150 zł
2) naprawa dróg, w tym: 15 000 zł
  - usługa równania dróg 2 500 zł
  - naprawa drogi gruzobetonem w Wielowiczu 9 500 zł
  - zakup destruktu na drogi (2 transporty) 3 000 zł
3) utrzymanie terenów rekreacyjnych (plac zabaw, boisko i tereny zielone/wiejskie), w tym:  1 900 zł
   - zakup paliwa/oleju/materiałów do pielęgnacji terenów wiejskich/zieleni itp   1 200 zł
   - konserwacja/ewent. naprawa kosiarki spalinowej  500 zł
   - wywóz nieczystości stałych z placu zabaw  200 zł
4) utrzymanie sali wiejskiej, w tym:  3 590 zł
  - przeglądy techniczne 200 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 42 zł
  - zakup śr. czystości 248 zł
  - zakup gazu (2 butle) 100 zł
  - zakup opału 1 000 zł
  - energia elektryczna 1 500 zł
  - woda zimna 250 zł
  - wywóz nieczystości płynnych 100 zł
  - wywóz nieczystości stałych 50 zł
  - przeglądy kominiarskie 100 zł
5) zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 2 239 zł
  RAZEM 22 879 zł

Załączniki:

  1. Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 9 września 2020
  2. Lista obecności

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wniosek o zmianę przedsięwzięcia (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wielowicz w 2020 r.

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) oraz uchwały z Zebrania Wiejskiego z dnia 21 września 2021 r. wnoszę o zmianę przedsięwzięcia/o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

pozostało z:

1) równania dróg 418 zł
2) zakup destruktu 97 zł
3) wywozu nieczystości stałych z placu zabaw 200zł
4) zakupu butli gazu100 zł  
5) wywozu nieczystości płynnych (świetlica) 50 zł
7) wywozu nieczystości stałych (świetlica) 50 zł
8) przeglądów kominiarskich 50 zł
  RAZEM 915 zł

przeznacza się na:

1) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 915 zł
  RAZEM 915 zł

Uzasadnienie przyjęcia realizacji ww. przedsięwzięć.

W roku 2020 dokonano przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej. W programie inwestycyjnym nie przewidziano wyposażenia dla sali wiejskiej. W związku z powyższym widzi się konieczność doposażenia tego
miejsca w niezbędne rzeczy, aby mogła ona w pełni funkcjonować i służyć lokalnej społeczności (w tym np. zakup moskitier na okna, tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku, wyposażania zaplecza kuchennego itp.).

Zmiana przedsięwzięć (lub jego zakresu) przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wielowicz w 2021 r. jest niezbędna do przeprowadzenia powyższych działań.      

Załączniki:

  1. Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 21 września 2021