Logo Sołectwa Wielowicz

Uwaga Mieszkańcy!!! Do dnia 10 września 2018r. zbieramy propozycje na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. 

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie Gminy Sośno na 2019 r. dla Sołectwa Wielowicz wynosi 31 824,72 zł.

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie do Wójta Gminy, w terminie do 30 września., wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Do realizacji może być przyjęty wniosek:

1) zawierający przewidywane do realizacji na terenie sołectwa konkretne i uzasadnione przedsięwzięcia mające służyć poprawie życia mieszkańców wsi, mieszczące się w zakresie  zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy - ujęte np. w planie odnowy miejscowości (strategii wsi);

2) zawierające rzetelne i realistyczne oszacowane koszty zaplanowanych przedsięwzięć ; przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu wskazana w niniejszej informacji.

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu.

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Propozycje podziału funduszu można składać do sołtysa lub członków rady sołeckiej osobiście lub drogą mailową najpóźniej do dnia 10 września br.