§ 5. W granicach Gminy mogą być wyodrębnione sołectwa, które są jednostkami pomocniczymi Gminy. Wykaz utworzonych w Gminie jednostek pomocniczych prowadzi Wójt.

§ 6.1. Rada tworzy, łączy, dzieli oraz znosi sołectwa  z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców, uwzględniając naturalne uwarunkowania przestrzenne, historyczne i istniejące więzi między mieszkańcami oraz dążąc do optymalnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców.
2.Konsultacje odbywają się w formie zgłaszania wniosków i opinii do projektu uchwały, ogłoszonego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w lokalnej prasie. Termin zgłaszania wniosków i opinii upływa po 14 dniach od ogłoszenia projektu uchwały.
3. O wynikach konsultacji informuje się mieszkańców na zebraniu danego sołectwa oraz w drodze komunikatu podanego do publicznej wiadomości w sposób, o którym mowa w ust. 2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy dla Rady.
§ 7.1. Zgłoszenie inicjatywy utworzenia, połączenia, podzielenia oraz zniesienia sołectwa przez mieszkańców wymaga formy pisemnej. Zgłoszenie powinno być podpisane przez co najmniej 20 mieszkańców Gminy, którzy w dniu zgłoszenia wniosku posiadają prawo wybierania do Rady.
2.Mieszkańcy mogą powołać komitet inicjatywny w składzie 3 osób, którego zadaniem będzie przedstawienie organom Gminy udokumentowanych wniosków dotyczących inicjatywy , o której mowa w ust. 1.

§ 8.1. Jednostki pomocnicze prowadzą działalność na podstawie swojego statutu, który uchwala Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę, obszar i siedzibę jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce pomocniczej przez Gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zasady prowadzenia gospodarki finansowej,
6) zasady wykorzystania mienia przekazanego jednostce pomocniczej przez Gminę.
7) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

§ 9.1. Jednostka pomocnicza dysponuje funduszem wydzielonym corocznie w budżecie Gminy, którego wysokość określana jest  w uchwale Rady.
2. Jednostka pomocnicza nie tworzy własnego budżetu, jej dochody i wydatki objęte są budżetem Gminy.
3. Środki finansowe jednostki pomocniczej przeznaczone są na cele określone w jej planie finansowo – rzeczowym, uchwalanym corocznie przez właściwy organ tej jednostki (zebranie wiejskie), zatwierdzanym przez Radę i stanowiącym integralną część budżetu Gminy.
4. Obsługę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej zapewnia Wójt.

Pełny tekst Statutu Gminy Sośno