Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.1. Sołectwo Wielowicz jest jednostką pomocniczą Gminy Sośno.
2. Sołectwo, jako wspólnotę samorządową, stanowią mieszkańcy zamieszkali na terytorium, którego granice i powierzchnię przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Wielowicz i wieś Płosków.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy rozumieć Gminę Sośno;
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Sośno;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sośno;
4) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Wielowicz;
5) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Wielowicz;
6) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć zespół mieszkańców wspierający i inicjujący działania Sołtysa;
7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Wielowicz;
8) Zebranie Wiejskie – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa.

Rozdział 2 Zakres działania i zadania Sołectwa

§ 3.1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym (wiejskim), niezastrzeżone przepisami prawa na rzecz Gminy i innych podmiotów.
2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych wynikających z potrzeb Sołectwa i przyznanych kompetencji oraz związanych z problematyką dotyczącą mieszkańców Sołectwa;
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa i społeczności lokalnej oraz tworzenie pomocy sąsiedzkiej;
4) zapewnienie porządku i czystości na terenie Sołectwa w zakresie uzupełniającym zadania i działania organów Gminy;
5) sprawowanie kontroli społecznej w zakresie poprawy warunków życia na wsi.

§ 4.1. Zadania Sołectwa określone w § 3 realizowane są w szczególności poprzez:
1) udział mieszkańców w budowie, eksploatacji, utrzymaniu, konserwacji i remontach urządzeń komunalnych, infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie Sołectwa, w tym w ich wyposażeniu w środki techniczne;
2) podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych na rzecz umacniania rodziny;
3) współpracę z organami i instytucjami w zakresie kształtowania zasad współżycia społecznego, profilaktyki i zwalczania alkoholizmu, narkomanii, nałogu palenia tytoniu;
4) inicjowanie na terenie Sołectwa prac społecznych;
5) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym itp.
2. Organy Sołectwa realizują zadania określone w § 3 poprzez:
1) podejmowanie uchwał i zarządzeń w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw o istotnym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa i należących do zakresu działania Sołectwa;
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości i kompetencje Sołectwa.
3. Sołectwu powierza się zarządzanie składnikami mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy, na zasadach określonych w rozdziale 5 Statutu.

§ 5. Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia Sołectwa do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi Sołectwa i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

Rozdział 3 Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 6.1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys.
2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka licząca 4 osoby (bez sołtysa).
3. Działalność organów Sołectwa jest jawna a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw i Statutu.

§ 7.1. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
2. Po upływie kadencji Sołtysa, pełni on swoją funkcję do końca kwartału w którym przeprowadzono wybory – do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa.
3.W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa w trakcie kadencji, Wójt wyznacza osobę do pełnienia obowiązków do czasu objęcia obowiązków przez nowowybranego sołtysa.

§ 8.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2.W Zebraniu Wiejskim udział biorą, z prawem do głosowania, wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3. Inne zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 9. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem §19 ust.2, § 28 ust.4 pkt 1, § 29, § 30 ust.3 i § 31 ust.3, zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy (w tym z inicjatywy Rady Sołeckiej);
2) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;
3) na polecenie Rady Gminy;
4) na wniosek Wójta.
§ 10. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1) podejmowanie uchwał, wyrażenie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 3 i 4 chyba , że leży to także w kompetencji Sołtysa (np.wnioski);
2) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
3) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz przyjmowanie sprawozdań finansowych dotyczących sołectwa;
4) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Sołectwa, oraz dokonywanie jego zmian;
5) wyrażanie zgody lub opinii w sprawach uszczuplania praw Sołectwa do korzystania z mienia gminnego (komunalnego), w tym w zakresie prawa własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych;
6) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa;
7) wyrażanie opinii, jako formy konsultacji, dotyczących organizacji i zakresu działania Sołectwa (np.w sprawie Statutu);
8) przejmowanie w zarządzanie (administrację) mienia komunalnego od Gminy.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Termin, miejsce i tematykę Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 3 dni przed planowaną datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie a w szczególności poprzez wywieszenie ogłoszenia o zebraniu na wiejskiej tablicy ogłoszeniowej.
3. Zebranie Wiejskie zwołane w trybie § 9 pkt 2,3 i 4 winno się odbyć w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 12.1. Zebranie Wiejskie jest ważne (zdolne do podejmowania uchwał), gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i bierze w nim udział, z zastrzeżeniem § 13 ust.4 i § 19 ust.5,co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania i udziału w tymże Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem § 19ust.3, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, przy czym projekt porządku obrad winien być przed Zebraniem skonsultowany z Radą Sołecką, z zastrzeżeniem § 19ust.2, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3.
4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu Wiejskim. W przypadku powstania trudności może on zwrócić się o pomoc do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta, którzy mogą wyznaczyć w tym celu radnych lub pracowników Urzędu Gminy.

§ 13.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców, można zwołać kolejne Zebranie Wiejskie w tej samej sprawie w drugim terminie tj. po upływie 15 min., przy obecności co najmniej 1/20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w głosowaniu.
2. W przypadku równej ilości głosów o podjęciu i treści uchwały Zebrania Wiejskiego decyduje głos Sołtysa.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, jednakże w wyjątkowych sprawach Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.
4. Z zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisują, z zastrzeżeniem § 19 ust.3, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3, Sołtys i protokolant. Do protokołu, w przypadku o którym mowa w § 19 ust.2, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3 załącza się listę obecności mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania i uczestniczących w Zebraniu Wiejskim.
5. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji Zebrań Wiejskich, Wójt może wyznaczyć poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.

§ 14.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. Siedzibą organu wykonawczego jest mieszkanie zajmowane przez Sołtysa.
2. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności wiejskiej;
2) zwoływanie Zebrań Wiejskich, ustalanie projektu porządku obrad i przygotowywanie projektów uchwał, z zastrzeżeniem § 19ust.2, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3;
3) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;
4) przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu, z zastrzeżeniem § 19ust.3, § 28 ust. 4 pkt 1, § 29, § 30 i § 31 ust.3;
5) zwoływanie, przygotowywanie posiedzeń i przewodzenie Radzie Sołeckiej;
6) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;
7) konsultowanie z Radą Sołecką porządku obrad Zebrania Wiejskiego;
8) uczestniczenie w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu;
9) reprezentowanie Sołectwa w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy;
10) organizowanie spotkań mieszkańców Sołectwa z Wójtem oraz z radnymi;
11) kierowanie realizacją uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta w odniesieniu do Sołectwa;
12) przekazywanie Wójtowi uchwał, wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego, przy czym o sposobie załatwienia tych spraw informuje się Sołtysa;
13) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa;
14) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;
15) prowadzenie zarządu (administracji) i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które Gmina przekaże Sołectwu do korzystania;
16) sporządzenie rozliczeń dotyczących m.in. gospodarczej i finansowej działalności Sołectwa;
17) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z zakresu administracji publicznej;
18) reprezentowanie Sołectwa w postępowaniu administracyjnym i wnoszenie skarg, na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego, do Sądów Administracyjnych;
19) przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o swojej działalności i o działalności Rady Sołeckiej;
20) współdziałanie z właściwymi organami innych samorządów występujących w Sołectwie oraz organizacji społecznych dla zapewnienia realizacji zadań Sołectwa;
21) opiniowanie, w porozumieniu z Radą Sołecką, przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał.

§ 15.1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy, na których przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym oraz może on zgłaszać również wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego w sprawach dotyczących Sołectwa.
2. Sołtysowi przysługuje dieta w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Gminy.

§ 16.1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys korzysta z pomocy Rady Sołeckiej.
2. Rada Sołecka ma za zadanie wyłącznie wspomaganie i inicjowanie działalności Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa.
3. Wspomaganie Sołtysa w realizacji jego zadań realizowane jest w szczególności poprzez:
1) opiniowanie projektu porządku obrad Zebrania Wiejskiego przygotowanego przez Sołtysa;
2) zbieranie wniosków, uwag i postulatów mieszkańców Sołectwa;
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa.
4. Informacje o działalności Rady Sołeckiej składa Sołtys na Zebraniach Wiejskich.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków tej Rady. Zasady określone w § 13 ust.2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

§17. Wójt może, w drodze zarządzenia, zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub też w sposób uporczywy narusza prawo, w tym postanowienia Statutu i wystąpić, najdalej przed upływem 30 dni od dnia zawieszenia, do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o jego odwołanie.

Rozdział 4 Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 18. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Gminy.

§ 19.1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w drodze uchwały, przy czym wybór na nową kadencję musi być dokonany w terminie określonym przez Radę Gminy, nie później jednak niż w okresie 6 miesięcy od daty upływu kadencji Sołtysa, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt w drodze zarządzenia i w tym celu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego tegoż Zebrania.
3. Zebraniu Wiejskiemu, o którym mowa w ust.2, przewodniczy za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy radny Rady Gminy.
4. Zarządzenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania poprzez rozplakatowanie tegoż zarządzenia na terenie Sołectwa.
5. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców Sołectwa lub nie wybraniu Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się wybory w drugim terminie tj po upływie 15 minut, przy obecności co najmniej 1/20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w głosowaniu.
6. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim wyborczym jest podpisanie przez uprawnionego do głosowania mieszkańca Sołectwa listy obecności.

§ 20.1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych mieszkańców Sołectwa uczestniczących w Zebraniu Wiejskim w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji, o której mowa w ust.1, należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej;
2) przeprowadzenie głosowania odrębnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) sporządzenie protokołu o wynikach głosowania;
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej, zawiera:
1) skład komisji, ze wskazaniem jej przewodniczącego wybranego spośród swego grona;
2) ilość osób uprawnionych do głosowania, w tym ilość osób biorących udział w głosowaniu, którym wydano karty do głosowania;
3) ilość oraz nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów na Sołtysa i na członka Rady Sołeckiej;
4) ilość oddanych kart do głosowania, w tym ilość kart ważnych i kart nieważnych;
5) ilość oddanych głosów, w tym głosów ważnych i nieważnych;
6) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;
7) wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali na funkcję:
a)Sołtysa,
b)członka Rady Sołeckiej.
4. Wzory kart do głosowania, o których mowa w § 23, ustala w drodze zarządzenia Wójt.
5. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nie opatrzone pieczęcią urzędową Wójta.

§ 21.1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie do protokołu lub pisemnie mają wyłącznie uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa.
2.Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być wyłącznie osoba będąca stałym mieszkańcem Sołectwa uprawnionym do głosowania i wyrazić musi zgodę na kandydowanie pisemnie lub ustnie do protokołu.

§ 22.1. Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
2.Komisja wyborcza przyjmuje w pierwszej kolejności zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i przeprowadza głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.
3.Po przeprowadzeniu wyborów Sołtysa komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej i przeprowadza głosowanie dla wyboru Rady Sołeckiej.

§ 23.1. Komisja wyborcza, w celu przeprowadzenia głosowania i wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, sporządza karty do głosowania, dokonuje ich oznaczenia i umieszcza na nich nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
2. Komisja wyborcza przygotowuje tyle kart do głosowania ile jest osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim zgodnie z listą obecności.
3. Karty do głosowania wrzucane są przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego do zamkniętej urny wyborczej.

§ 24.1. W wyborach Sołtysa wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata na Sołtysa albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadku głosowania na jednego kandydata na Sołtysa, wyborca głosuje na kandydata stawiając znak “X” w kratce oznaczonej słowem “TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku “X” w kratce oznaczonej słowem “NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa. Postawienie znaku “X” w obu kratkach albo nie postawienie znaku “X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
4. W przypadku wyborów, o których mowa w ust.3, w protokole głosowania wymienia się ponadto liczbę głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.

§ 25.1. W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak “X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków jest wybieranych do Rady Sołeckiej.
2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej kandydatów niż wybieranych jest członków Rady Sołeckiej lub nie postawiono znaku “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
4.W przypadku głosowania na tylu kandydatów, ile osób jest wybieranych do Rady Sołeckiej, zasady określone w § 24 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 26. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

§ 27.1.Na sołtysa i do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
2.W przypadku głosowania na jednego kandydata na Sołtysa lub na tylu kandydatów do Rady Sołeckiej ilu jest wybieranych do tej Rady, wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata na Sołtysa lub kandydatów do Rady Sołeckiej uważa się za wybranych, jeżeli w głosowaniu otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
3.W przypadku nie obsadzenia mandatu Sołtysa lub mandatów członków Rady Sołeckiej w związku z uzyskaniem przez kolejnych kandydatów równej ilości głosów, przeprowadza się wybory ponowne lub uzupełniające spośród tych lub innych kandydatów aż do skutku na zasadach określonych w § 24 i 25.
4.W przypadku nie obsadzenia mandatu Sołtysa lub mandatów członków Rady Sołeckiej w związku z okolicznościami, o których mowa w § 24 ust.3 i w § 25 ust.4, jeżeli w głosowaniu nie otrzymali oni więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające spośród innych kandydatów aż do skutku na zasadach określonych w § 24 i 25, przy czym zasady te stosuje się odpowiednio.

§ 28.1. Uprawnionym mieszkańcom Sołectwa, biorącym udział w wyborczym Zebraniu Wiejskim, przysługuje prawo wniesienia protestów dotyczących naruszenia procedury wyborczej określonej w Statucie.
2.Protest wnosi się do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia wyborów.
3.Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji, po uprzednim uzyskaniu opinii komisji rewizyjnej Rady Gminy w tym przedmiocie.
4.Rada Gminy rozpatrując protest podejmuje uchwałę w której:
1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów i zwołania Zebrania Wiejskiego w celu dokonania ponownego wyboru Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej;
2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie i protest oddala.
5.Protest zostaje oddalony również, gdy został złożony z naruszeniem terminu określonego w ust.2.

§ 29.1. W przypadku gdy Sołtys nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa, w sposób uporczywy narusza prawo, postanowienia Statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub też dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska, Zebranie Wiejskie może odwołać go przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta w trybie określonym dla wyboru Sołtysa, przy czym Zebranie Wiejskie na którym rozpatrywany jest wniosek o odwołanie Sołtysa zwołuje Wójt.
2.Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do członków Rady Sołeckiej.

§ 30.1. Sołtysowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Gminy w przypadkach określonych w § 17 Statutu.
2.Rada Gminy po wysłuchaniu zainteresowanego Sołtysa i Wójta uchyla lub utrzymuje w mocy zarządzenie Wójta o zawieszeniu Sołtysa w czynnościach i akceptuje wniosek Wójta do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa.
3.W przypadku akceptowania wniosku Wójta o odwołanie Sołtysa, Rada Gminy wyznacza termin zwołania Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania Sołtysa.
4.Odwołanie następuje w trybie § 29 ust.1 Statutu.

§ 31.1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów.
2.Wójt zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, gdy jej stan ilościowy ulegnie zmniejszeniu poniżej połowy jej składu.
3.Zebranie Wiejskie dla dokonania wyborów, o których mowa w ust.2, zwołuje Wójt w drodze zarządzenia a wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w Statucie.
4.Zebranie Wiejskie dla dokonania uzupełniających wyborów w przypadku, gdy stan ilościowy Rady Sołeckiej nie ulegnie zmniejszeniu poniżej połowy – zwołuje i prowadzi Sołtys.
5.Złożenie rezygnacji z mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno nastąpić na piśmie lub ustnie do protokołu, a mandat wygasa z dniem złożenia rezygnacji.
6.W przypadku określonym w ust.1 pkt 4 mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa niezwłocznie w terminie określonym przez Wójta w drodze zarządzenia.

Rozdział 5 Zasady gospodarowania mieniem oraz sposób ich realizacji

§ 32. Sołectwo samodzielnie:
1) zarządza i korzysta z przekazanego przez Radę Gminy mienia komunalnego w zakresie zarządu zwykłego, to jest:
a) prowadzenia bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
b) utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia,
c) zachowania mienia i osiągania z niego normalnych korzyści np.pobierania dochodów;
2) może zdecydować o oddaniu mienia określonego w pkt 1-ym w najem lub dzierżawę. Umowę o najem lub dzierżawę w oparciu o uchwałę Zebrania Wiejskiego zawiera Wójt.

§ 33. Sołectwo zarządza i korzysta z posiadanego mienia gminnego na następujących zasadach:
1) Sołtys podejmuje czynności w zakresie określonym w § 32 pkt 1;
2) Sołtys podejmuje czynności mające na celu zatwierdzenie uchwały Zebrania Wiejskiego przez Radę Gminy w zakresie:
a) sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i zamiany mienia,
b) zbycia w trybie nieodpłatnym mienia na cele kulturalne, społeczne, kultu religijnego i charytatywne;
3) sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, zamiana, dzierżawa lub najem mienia następuje po podjęciu uchwały przez Zebranie Wiejskie, która powinna zawierać:
a) uzasadnienie potrzeby sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, dzierżawy lub najmu,
b) określenie celu na jaki zostaną przeznaczone uzyskane środki,
c) cenę wywoławczą sprzedaży, wysokości czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu;
4) sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminne odbywa się z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108);
5) umowy w zakresie rozporządzania mieniem gminnym, w oparciu o uchwały zatwierdzające Rady Gminy zawiera Wójt;
6) dochody uzyskane z tytułu zarządu i korzystania z mienia gminnego są przeznaczone na realizację zadań ujętych do planu finansowo-rzeczowego o którym mowa w § 34 ust.3 Statutu lub, za zgodą Wójta, na inny cel wskazany w uchwale przez Zebranie Wiejskie.

§ 34.1. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi:
1) funduszem wydzielanym corocznie w budżecie Gminy dla Sołectwa uchwałą Rady Gminy;
2) dochodami z tytułu opłaty targowej uzyskanej w Sołectwie;
3) dochodami pochodzącymi z przekazanego Sołectwu mienia komunalnego i posiadanego mienia gminnego;
4) wszelkimi dobrowolnymi wpłatami ludności na rzecz Sołectwa;
5) środkami pochodzącymi z darowizn na rzecz Sołectwa.
2.Sołectwo nie tworzy własnego budżetu – jego dochody i wydatki objęte są budżetem Gminy.
3.Środki finansowe Sołectwa przeznaczone są na cele określone w planie finansowo-rzeczowym Sołectwa uchwalanym corocznie przez Zebranie Wiejskie, zatwierdzonym przez Radę Gminy i stanowiącym integralną część budżetu Gminy.
4. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa pokrywane są w szczególności koszty związane z:
1) utrzymaniem dróg sołeckich (w tym odśnieżanie i walka z gołoledzią);
2) bieżącym utrzymaniem sal wiejskich;
3) utrzymaniem i remontami przystanków autobusowych;
4) poprawą porządku i estetyki wsi;
5) wspieraniem zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie Sołectwa;
6) wspieraniem, w ramach możliwości, utrzymania gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
5.Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt.

Rozdział 6 Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Sołectwa

§ 35.1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.
2.Rada Gminy realizuje swoje uprawnienia nadzorcze poprzez:
1) Komisję Rewizyjną badającą działalność Sołectwa;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa.

§ 36.1. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt.
2.Bezpośrednią kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 37. Wójt jest zobowiązany do czuwania nad tym, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie, a działalność Sołectwa była zgodna z prawem i Statutem.

§ 38. Rada Gminy, Wójt oraz jednostki organizacyjne Gminy są obowiązane uwzględniać w swych działaniach uchwały i opinie organów Sołectwa oraz udzielać Sołectwu pisemnych informacji w tych sprawach w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

§ 39.1. Wójt, jeśli uzna, że uchwały i decyzje organów Sołectwa są nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich wykonanie i powiadamia o tym organy Sołectwa oraz Radę Gminy i uzasadnia swoje stanowisko.
2.Organy Sołectwa mogą wnieść do Rady Gminy sprzeciw w sprawach o których mowa w ust.1.
3.Rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawach o których mowa w ust.1 – jest ostateczne.

Rozdział 7 Postanowienia końcowe

§ 40. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 41.1. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.
2.W sprawach nieuregulowanych w Statucie rozstrzygają normy ustawowe oraz Statut Gminy.