1. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2016 r.:
 • remont dróg gminnych – utwardzono gruzobetonem odcinek drogi w kierunku P. Toczko (kontynuacja) - poniesione nakłady 3 504,36 zł
 • równanie dróg gminnych – wykonano równanie dróg należących do sołectwa – poniesione nakłady 1 040 zł
 • opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie drogi lokalnej w centrum Wielowicza – poniesione nakłady 5.000 zł
 • opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę / przebudowę świetlicy wiejskiej z adaptacją garażu OSP na bibliotekę – poniesione nakłady 3.000 zł
 • zakup stołu do tenisa stołowego - poniesione nakłady 350 zł
 • konserwacja Wiejskiego Parku Rekreacyjnego (WPR) - wykaszanie trawy – poniesione nakłady 500 zł
 • festyn Jakubki (zakup nagród) – poniesione nakłady 200 zł
 • zakup znaku promocyjnego sołectwa – poniesione nakłady 500 zł

Zrealizowane przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem podziału funduszu sołeckiego na 2016 r.

 1. Podobnie jak w poprzednim latach Sołtys i Rada Sołecka brała czynny udział w spotkaniu z cyklu „Śpiewanie kolęd”. Uczestniczono również w organizacji festyny rodzinnego („dzień ziemniaka”). Uroczystości te były otwarte nie tylko dla mieszkańców sołectwa i miały na celu integrację społeczności wiejskich.
 2. Prace polegające na utrzymaniu ładu i czystości wsi, świetlicy wiejskiej, prace konserwacyjne oraz utrzymanie terenów zielonych wykonane były we własnym zakresie oraz przez osoby przydzielone z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach prac społeczno-użytecznych i osoby skierowane przez sąd. O utrzymanie porządku wokół świetlicy zadbały również Panie z KGW.
 3. W 2016 r. został sporządzony i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 maja 2016 r. Plan odnowy miejscowości Wielowicz i Płosków.
 4. Uchwalenie podziału funduszu sołeckiego na 2017 r.  Inwestycje zaplanowane i w części już zrealizowane w br. to:
 • remonty i konserwacja dróg gruntowych (równanie oraz utwardzenie odcinka drogi w kier. P. Barton)
 • utwardzenie wjazdów w kier. „starej szkoły”, w kierunku bazy Kółka Rolniczego.

Ponadto:

 • utwardzono również wjazd na pola w kier. Roztok pomiędzy P. Domek a P. Buruckim – inwestycja sfinansowana przez UG oraz pomoc osób prywatnych.
 • zakupiono, wyremontowano i zakonserwowano wóz drabiniasty, który posadowiono przy „studni-żurawiu” - inicjatywa lokalnej społeczności.

Wielowicz, 20.09.2017 r.